ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

– สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด
– ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูล ทะเบียนพานิชย์
– กรมบัญชีกลาง CGD
– กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
– กรมการจัดหางาน
– กรมสรรพากร (The Revenus Department)
– การตรวจเงินแผ่นดิน
– สำนักงานงบประมาณ
– กระทรวงพาณิชย์
– สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Back to top button