วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ อบต. ดงลาน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     ส่งเสริมเศรษฐกิจ     เอาใจใส่ดูแลสังคม
สนับสนุนการศึกษา     รักษาสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ นายก อบต. ดงลาน

รวดเร็วถูกใจ     ฉับไวแก้ปัญหา     นำพาความสามัคคี

พันธกิจ

“ เน้นเรื่องความเข้มแข็งของประชาชน ”

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

– ถนน
– คลองระบายน้ำ
– มีแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อ การอุปโภค – บริโภค
– ขยายเขตการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึง เพื่อเป็นการลดต้นทุน เพิ่มรายได้

2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยสนันสนุนโครงการ สปสช. ให้ความสำคัญกับกลุ่ม อสม.

3. ส่งเสริมความสามัคคี

– ส่งเสริมการกีฬา
– ตั้งกลุ่มอาชีพ
– ตั้งชมรมผู้สูงอายุ

Back to top button