ผลการดำเนินงาน

ผลการพัฒนาตำบลดงลาน ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้กำหนดแนวทาองการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2557 – 2559 ) และแผนประจำปีงบประมาณ 2556 ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยในปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ตำบลดงลาน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของประชาชน ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหาการคมนาคมภายในหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกรัง แต่ราษฎรมีความต้องการถนนคอนกรีต พื้นที่ทางการเกษตรยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ต้องเผชิญกับสภาพการเดินทางที่ไม่ดี ถนนภายในหมู่บ้านบางหมู่บ้าน ความจำเป็นพื้นฐานทางด้านแสงสว่างยังไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน หอกระจายข่าวขาดการซ่อมบำรุง

ผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อทำถนนเข้าพื้นที่การเกษตร และขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว

2. ด้านแหล่งท่องเที่ยว
การจัดหาแหล่งท่องเที่ยว ในเขตตำบลเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
ผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลดงลานยังไม่เป็นเอกเทศที่โดดเด่น ที่กำลังดำเนินการอยู่การปลูกป่า กำลังดำเนินการจัดหาแหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวมีอยู่

3. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประชากรบางกลุ่ม เช่น เด็กและเยาวชนยังขาดโอกาสทางการศึกษา และไม่ชอบอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญไว้
ผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเสริมด้านการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ เช่น จัดงานวันลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ บุญผะเหวด

4. ด้านเศรษฐกิจ
ปัญหารายได้ต่ำ สาเหตุ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยเฉพาะการทำนาปีละ 1 ครั้ง ขาดการปรับปรุงพันธ์ การบำรุงดิน และขาดความรู้ในด้านการจัดการ พืชปลูกในฤดูแล้งไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรเนื่องจาก การขาดน้ำในการเพาะปลูก และราคาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ด้านการแปรรูป และอาชีพเสริม ขาดการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ ทั้งเงินทุนและตลาด ตลอดจนชุมชนเน้นการสร้างรายได้ ไม่ได้สนใจกับการลดจ่ายในครัวเรือน ชุมชนขาดการเรียนรู้ระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างแท้จริง
ผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยให้การสนับสนุนเงินทุนกู้ยืม
เพื่อไปประกอบอาชีพ และสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ เพื่อทำให้งานดำเนินการไปในทิศทางที่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

5. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข
ประชากรขาดการรวมตัวเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในด้านเงินทุน การจัดการตลาดสังคมเมืองขยายตัวมากขึ้น ซึ่งขาดการนำทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำรงชีพ ประชากรขาดคุณธรรม และศีลธรรม มีการแตกแยกในความคิดในด้านการเมืองอยู่เกือบทุกหมู่บ้าน ปัญหา สิ่งแวดล้อมในแต่ละชุมชนมีการบริหารจัดการที่ไม่ดี โดยเฉพาะขยะมูลฝอยมีการทิ้งของริมทางหลวง ทำให้เกิดโรคติดระบาด โรคติดต่อในชุมชนได้ง่าย

6. ด้านการบริหาร และการเมือง การปกครอง
ปัญหาประชากรส่วนใหญ่ยังแบ่งขั้วทางการเมืองในหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้าน และไม่เข้าใจของการเลือกตั้ง ในส่วนของบุคลากรยังขาดความรู้ความเช้าใจ ประชาชนส่วนใหญ่โดยคิดว่าผู้ที่จะเข้ามาทำการเมืองนั้นจะต้องใช้เงินซื้อเสียงและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลยังขาดความรู้ความสามารถในการบริหารงานขาดความรู้ทางด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หาผลประโยชน์มากกว่าการสร้างผลประโยชน์ ขาดความซื่อสัตย์ โปร่งใส เจ้าหน้าที่และคณะทำงานไม่มีเอกสารเพียงพอ
ผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดการฝึกอบรมและส่งบุคลากรไปอบรมเพื่อให้มีความรู้ทั้งทางด้านระเบียบกฎหมาย และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Back to top button