ข้อมูลพื้นฐาน

1. สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้รับการประกาศยกฐานะจากสภาตำบลดงลาน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 22 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลดงลาน  ส่วนใหญ่มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบถึงค่อนข้างเรียบและเป็นลูกคลื่นลอนลาด  การใช้ประโยชน์จากที่ดินของตำบลดงลาน  กว่าร้อยละ  81  เป็นพื้นที่ทำการเกษตร  เช่น ทำนา  และปลูกพืชอื่นเพียงเล็กน้อย  เช่น  การปลูกยาสูบ  พืชผัก  นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำที่สำคัญที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่น หนองน้ำอื่น

ตำบลดงลานมีจำนวนหมู่บ้านเต็มทั้งหมู่บ้าน  14  หมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน(หลังคาเรือน)

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

1

บ้านสนามม้า

309

335

644

303

2

บ้านเหล่าใหญ่

375

400

775

340

3

บ้านอ้น

197

210

407

168

4

บ้านดงลาน

324

333

657

183

5

บ้านหนองจิก

233

231

464

129

6

บ้านโคกสูง

312

284

596

157

7

บ้านเหล่าสมบูรณ์

739

843

1,582

1,060

8

บ้านเกษตรสำราญ

321

333

654

204

9

บ้านหนองจิกน้อย

131

130

261

73

10

บ้านสันติสุข

240

274

514

212

11

บ้านตำแย

82

74

156

41

12

บ้านหนองจิก

354

376

730

339

13

บ้านโคกสูง

314

327

641

172

14

บ้านหนองจิก

248

262

510

135

รวม

4,179

4,412

8,591

3,516

จำนวนประชากร  ใน  พ.ศ.  2559  ตำบลดงลาน  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้นจำนวน  8,591  คน แยกเป็นชาย 4,179 คน   หญิง  4,412  คน   จำนวนครอบครัวทั้งตำบล  3,516  ครอบครัว

*ข้อมูล ณ  วันที่ 25   เดือนมีนาคม  พ.ศ.2559  จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

ลักษณะอาชีพของประชากรในตำบลดงลาน

2.1.1 อาชีพเกษตรกรรม ประชากรในตำบลดงลาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นประมาณร้อยละ 95 ของประชากรทั้งหมด โดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ รองลงมาคือ ยาสูบ นอกจากนั้นยังปลูกพืชอื่นๆ เช่นข้าวโพด ถั่วฝักยาว แตงกวา พริก และผักต่าง ๆ ส่วนการเลี้ยงสัตว์จะเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่ายและใช้บริโภคเช่น วัว ควาย หมู เป็ด ไก่ ปลา ฯลฯ

2.1.2 อาชีพอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยมีโรงสีข้าวกระจายอยู่ทุกชุมชน นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น จักรสาน เย็บผ้า ทอผ้าไหม เป็นต้น

– ปั้มน้ำมัน 2 ปั้ม
– โรงสีข้าว 14 โรง
– โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
– ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 92 ร้าน
– ร้านซ่อมรถ 10 ร้าน
– หอพัก 4 แห่ง
– อุตสาหกรรมชุมชน 2 แห่ง

3. สภาพทางสังคม

– โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง

3.1 สถาบันและองค์กรศาสนา
– วัดและสำนักสงฆ์ 10 แห่ง
– ศาลเจ้า 1 แห่ง
3.2 สาธารณสุข
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง
3.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
– สถานีตำรวจ
– สถานีดับเพลิง

4. การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม
การคมนาคมประเภททางบกในตำบลดงลาน มีทั้งถนนในพื้นที่เชื่อมระหว่างหมู่
บ้านและท้องถิ่นอื่น
4.2 การไฟฟ้า
ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดงลานมี ไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน และทุกหลังคาเรือน
4.3 แหล่งน้ำธรรมชาติ
– ลำน้ำ,ลำห้วย 1 แห่ง
– บึง,หนอง 3 แห่ง
4.4 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
– ฝาย 4 แห่ง
– บ่อน้ำตื้น 10 แห่ง
– บ่อโยก 389 แห่ง
– ประปา 5 แห่ง

Back to top button