ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button