ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เรื่อง ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button