บุคลากร

user

นายคมวิทย์ บุญวิเศษ
ปลัด อบต.ดงลาน

user

นายพรชัย ช่างยันต์
หัวหน้าสำนักปลัด

user

นางสาวพรเพ็ญ เผ่าภูธร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

user

นายประพงษ์ วิชัยกำจร
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน

user

นางมลลาวรรณ์ นามเขต
นักวิชาการสุขาภิบาล

user

นางลัดดาวัลย์ อาจสด
นักวิชาการศึกษา

user

น.ส.จันทร์สุดา จันทร์เสถียร
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

user

นางบุษราคัมภ์ บุญวิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการ

user

นางสิริพร สังฆะมณี
นักจัดการงานทั่วไป

user

นางญาดา ศิริจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ

user

น.ส.สุวดี กิจมานะ
ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

user

น.ส.ขนิษฐา เอื้อกิจ
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

user

นายเจริญพงศ์ เพชรโรจน์
ผช.เจ้าพนักงานการเกษตร

user

นายบดินทร์ อุ่นโสดา
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)

user

นางดารุณี อุ่นเจริญ
คนครัว (ผู้มีทักษะ)

user

นายปัญญาวัฒน์ หิรัญธนาพจน์
ผช.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

user

น.ส.กฤตลัดดา พิมพาจันทร์
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

user

นายบุญทัน พรมสุบรรณ
พนักงานขับรถยนต์

user

นายธีรศักดิ์ แสงงาม
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ

user

น.ส.ศุภลักษณ์ นามเพ็ง
คนงานทั่วไป

user

นายพงศธร โมกขรัตน์
คนงานทั่วไป

user

นายจำรัส ปัจมนต์
พนักงานขับรถยนต์

user

นางดวงพร อุ่นเจริญ
คนงานทั่วไป

user

นายเอกมัย เผ่าศิริ
คนงานทั่วไป

user

นายพันธ์ศักดิ์ วงคำจันทร์
คนงานทั่วไป

user

นายฤทธิพงษ์ อุ่นเจริญ
คนงานทั่วไป

user

นายอภิสิทธิ์ เรืองบุญ
คนงานทั่วไป

user

น.ส.ปวีณา สันดี
คนงานทั่วไป

user

นายคมกฤช ทิพนัส
คนงานทั่วไป

user

นางสาวปวีณา จันทร์เสถียร
คนงานทั่วไป

user

นางสาวพิชญาภัค วิเศษไสย์
คนงานทั่วไป

นางไพจิตร พูลสระคู

นางไพจิตร พูลสระคู
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนงลักษณ์ วรนาม

นางสาวนงลักษณ์ วรนาม
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสุกัญญา วินทะไชย

นางสุกัญญา วินทะไชย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

user

นางสาวจารุณี วิลาจันทร์
นักวิชาการพัสดุ

user

นางสมพิศ พันเพลิงพฤกษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางรำไพ วิภักดิ์

นางรำไพ วิภักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

user

นางสาววนิดา สีภาบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

user

นางวิภารัตน์ จันทรประทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

user

นางสาวพัชรี หนันดูน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

user

น.ส.อาทิตยา เปี่ยมรัศมีโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

user

นายพรชัย เล็บขาว
พนักงานจดมาตรน้ำ

user

นางสาวมีนา โพธิ์ชัย
คนงานทั่วไป

นายอนุรักษ์ ผ่านสถิน

นายอนุรักษ์ ผ่านสถิน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายภาณุพงศ์ เมธาวี

นายภานุพงษ์ เมธาวี
นายช่างโยธา

นางปิยนุช กันไธสง

นางปิยนุช กันไธสง
เจ้าพนักงานธุรการ

user

นายเอนก คำสวัสดิ์
นายช่างไฟฟ้า

นายสุทิน มนประณีต

นายสุทิน มนประณีต
ผู้ช่วยช่างโยธา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสูง

นางหนูคล้าย วรรณญาติ

นางหนูคล้าย วรรณญาติ
ครู

นางจิตใจ ดวงขำ

นางจิตใจ ดวงขำ
ครู

นางอุไรวรรณ จอมคำสิงห์

นางอุไรวรรณ ทิพนัด
ครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองจิก

นางโฉมพิศ อุ่นเจริญ

นางโฉมพิศ อุ่นเจริญ
ครู

นางสาวฐิติมา ศิริยม

นางสาวฐิติมา ศิริยม
ครู

user

น.ส.ทิภารินทร์ สังฆะมณี
ผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงลาน

นางศิรินทิพย์ มั่นใจ

นางศิรินทิพย์ มั่นใจ
ครู

นางสาววราภรณ์ แสงงาม

น.ส.วราภรณ์ แสงงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวติภาภรณ์ ทะการุณ

น.ส.ติภาภรณ์ ทะการุณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

user

น.ส.กรรณิการ์ ชมภูบุตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

user

น.ส.วรัญญา เวียงสิมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เอื้ออาทร

นางจารุวรรณ โตอุตตชนม์

นางจารุวรรณ โตอุตตชนม์
ครู

นางสาวเนติกานต์ ชื่นชม

น.ส.เนติกานต์ ชื่นชม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนันทรัตน์ จตุเทน

นางนันทรัตน์ จตุเทน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวฐิติรัตน์ นวลนุกูล

น.ส.ฐิติรัตน์ นวลนุกูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

user

น.ส.พิกุลแก้ว ดวงขำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

user

นางกานตรัตน์ ศรีประเสริฐ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Back to top button