สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

นายคมวิทย์ บุญวิเศษนายคมวิทย์  บุญวิเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

นายพรชัย ช่างยันต์นายพรชัย  ช่างยันต์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางมลลาวรรณ์ นามเขตนางมลลาวรรณ์  นามเขต
นักวิชาการสุขาภิบาล

นางสาวพรเพ็ญ เผ่าภูธรนางสาวพรเพ็ญ  เผ่าภูธร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

นายประพงษ์ วิชัยกำจรนายประพงษ์  วิชัยกำจร
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

noperson_mว่าที่รอ.ธีพล  ธิติเมธาวัฒน์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 

นางสาวจันทร์สุดา จันทร์เสถียรนางสาวจันทร์สุดา จันทร์เสถียร
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน

นางสิริพร สังฆะมณีนางสิริพร  สังฆะมณี
นักจัดการงานทั่วไป

นางนฤมล มุทิตานางนฤมล  มุทิตา
นักพัฒนาชุมชน

นางบุษราคัมภ์ บุญวิเศษนางบุษราคัมภ์  บุญวิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการ

จ่าเอกประจวบ ทัศนนาคพงศ์จ่าเอกประจวบ  ทัศนนาคพงศ์
นักทรัพยากรบุคคล

noperson_mจ่าเอกปรีชา  มนปราณีต
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางญาดา ศิริจันทร์นางญาดา  ศิริจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพัชราภรณ์ แสงไสย์นางสาวพัชราภรณ์  แสงไสย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 นางสาวสุวดี  กิจมานะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบาย

office-14นายนพรัตน์  สมณสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวชุติมา ข่อยแก้วนางสาวชุติมา  ข่อยแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน

นายเจริญพงศ์ เพชรโรจน์นายเจริญพงศ์  เพชรโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

นางสาวกฤตลัดดา พิมพาจันทร์นางสาวกฤตลัดดา  พิมพาจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศิรินาฏ จำเริญพัฒน์นางสาวศิรินาฏ  จำเริญพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางดารุณี อุ่นเจริญนางดารุณี  อุ่นเจริญ
คนครัว

คนงานทั่วไปนายไมตรี  อบรมวรรณ
คนงานทั่วไป

noperson_fนางสาวปวีณา  รักษากานตรง
คนงานทั่วไป

นางสาวศุภลักษณ์ นามเพ็งนางสาวศุภลักษณ์  นามเพ็ง
คนงานทั่วไป

นางประภาส ไตยราชนางประภาส  ไตยราช
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายบพิตร อุ่นโสดานายบพิตร  อุ่นโสดา
คนงานทั่วไป

นายบุญทัน พรมสุบรรณนายบุญทัน  พรมสุบรรณ
พนักงานขับรถยนต์

นายประจักร ขาวลาจันทร์นายประจักร  ขาวลาจันทร์
คนงานทั่วไป

นายจำรัส ปัจมนต์นายจำรัส  ปัจมนต์
พนักงานขับรถยนต์

noperson_mนายพงศธร  โมกขรัตน์
คนงานทั่วไป

noperson_fนางดวงพร  ปะสาวะระ
คนงานทั่วไป

noperson_mนายพันธ์ศักดิ์  วงคำจันทร์
คนงานทั่วไป

ภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ

งานบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล

            ปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามนโยบายของแผนงานที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้กำหนด  ให้สอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบายของรัฐบาล  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ให้คำปรึกษา  และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานภายในหน้าที่และความรับผิดชอบ  ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลและการบริหารงานบุคคลของ  องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหมด  รับผิดชอบงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา  ทำความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ  ที่เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  การจัดตั้ง  ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  การป้องกันและระงับอัคคีภัย  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ  การทะเบียน  การศึกษา  การเลือกตั้ง  งานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ทำหน้าที่ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  เพื่อเสนอแนะ  เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย  จัดทำแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบาย  แผนงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  แผนอำเภอ  แผนงานจังหวัด  และโครงการระดับชาติ  ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิชาการสุขาภิบาล

            ปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  และวินิจฉัยปัญหาทางวิชาการสุขาภิบาล  กำหนดนโยบาย  วางแผนงานและดำเนินงานวิชาการสุขาภิบาลตามแผน  วัดและประเมินผลการดำเนินงานสุขาภิบาล  กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ  ควบคุมติดตามผลและประเมินผลงานสุขาภิบาล  และงานวิชาการสุขาภิบาล  ศึกษาค้นคว้า  วิจัยด้านวิชาการสุขาภิบาล  จัดสอน  สอน  และอบรมด้านการสุขาภิบาล  จัดการประชุมและดำเนินการด้านเผยแพร่กิจการทางวิชาการสุขาภิบาล  ให้คำปรึกษา  ข้อเสนอแนะและแนะแนวทางวิชาการสุขาภิบาล  กำหนด  จรรโลง  และสร้างมาตรฐานงานสุขาภิบาล  อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล  งานวิชาการควบคุมโรค  เพื่อประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณะสุขของชุมชน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 งานพัฒนาชุมชน

          ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน  ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การศึกษา  และสันทนาการ  การอนามัยและสุขาภิบาล  การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่นๆ  โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์กรอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานการศึกษา

            ปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านทางการศึกษา  การวิเคราะห์  การวิจัย  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแนะแนว  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ  การพัฒนาตำราเรียน  การวางแผนการศึกษา วางมาตรฐานสถานศึกษา  การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา  การวางโครงสร้าง  สำรวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และสถิติการศึกษา  วิเคราะห์ผลงานจากการดำเนินการทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา  กำหนดนโยบาย  แผนงาน  และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานธุรการ 

            ปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง  โต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  ตรวจ  ทานหนังสือที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง  ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นเท่าเกี่ยวข้อง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  พิจารณาทำความเห็น  สรุปรายงานเสนอแนะ  และดำเนินการตามกฎหมาย  และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณะภัยอื่นๆ  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  การป้องกันฝ่ายพลเรือน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

Back to top button