สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

นายณัสม์ธนจักร จัตวาภักดี

นายณัสม์ธนจักร จัตวาภักดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
085-7485559

นายวาสนา หันกาษา

นายวาสนา หันกาษา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
085-8191939

นายคมวิทย์ บุญวิเศษ

นายคมวิทย์ บุญวิเศษ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
088-3397557

นางไพรจิต พิมพะนิตย์

นางไพรจิต พิมพะนิตย์
ส.อบต.หมู่ที่ 2
084-3032457

นายวิชัย โคตะนิตย์

นายวิชัย โคตะนิตย์
ส.อบต.หมู่ที่ 3
085-7658134

นายสุบิน สุขรัตน์

นายสุบิน สุขรัตน์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
095-7805755

นายบานเย็น ศรีหนองจิก

นายบานเย็น ศรีหนองจิก
ส.อบต.หมู่ที่ 5
086-2343507

นายเข็มชาติ รัตนสวนจิก

นายเข็มชาติ รัตนสวนจิก
ส.อบต.หมู่ที่ 6
092-9857970

นายธีริทธิ์ ชูเสน

นายธีริทธิ์ ชูเสน
ส.อบต.หมู่ที่ 7
085-8469590

นายสำรวย ชมภูบุตร

นายสำรวย ชมภูบุตร
ส.อบต.หมู่ที่ 8
089-2778711

นางสาววาสนา โยธายุทธ

นางสาววาสนา โยธายุทธ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
098-8087044

นายนิพนธ์ เมาะราษี

นายนิพนธ์ เมาะราษี
ส.อบต.หมู่ที่ 11
087-8547113

นางวิไลวรรณ จันทรคาม

นางวิไลวรรณ จันทรคาม
ส.อบต.หมู่ที่ 12
080-7469230

นายสำรอง ศรีใส

นายสำรอง ศรีใส
ส.อบต.หมู่ที่ 13
089-8627394

นางสาวจำเนียร อาวรณ์

นางสาวจำเนียร อาวรณ์
ส.อบต.หมู่ที่ 14
081-4718098

Back to top button