คณะผู้บริหาร

นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล

นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
โทรศัพท์ : 085-5884888

นางปราณี อิศรานุวัฒน์

นางปราณี อิศรานุวัฒน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
โทรศัพท์ : 094-2914712

นางดาวรุ่ง ผ่องศาลา

นางดาวรุ่ง ผ่องศาลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
โทรศัพท์ : 081-7697959

นายอนุชิต ลีธนศักดิ์สกุล

นายอนุชิต ลีธนศักดิ์สกุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
โทรศัพท์ : 081-5441815

Back to top button